Trang Chủ Lập trình Giải thuật sắp xếp – Sorting – Phần I

Giải thuật sắp xếp – Sorting – Phần I

bởi jw019681

Sắp xếp là một trong những khái niệm quan trọng và có ứng dụng phổ biến trong lập trình.

Sau đây là một số khái niệm và tổng quan về sắp xếp.

Có 2 loại sắp xếp chính là internal sort và external sort.

  • Internal sort: tất cả dữ liệu được giữ bên trong bộ nhớ chính trong suốt quá trình sắp xếp
  • External sort: bộ nhớ chính dành cho dữ liệu đang được sắp xếp và bộ nhớ phụ cho dữ liệu không phù hợp để đưa vào bộ nhớ chính

Phân loại giải thuật sắp xếp

Độ ổn định

Dữ liệu với các khóa bằng nhau sẽ được duy trì như thứ tự nhập vào sau khi sắp xếp.

Hiệu quả sắp xếp

Là phép đo về hiệu quả của một giải thuật sắp xếp. Được tính theo công thức.

Độ hiệu quả = Số lần so sánh dữ liệu + Số lần di chuyển dữ liệu

Đây là phần giới thiệu cơ bản về sắp xếp trong lập trình. Phần tới mình sẽ trình bày chi tiết từng giải thuật.

Related Articles

Để lại bình luận